PenTool---Logo
PenTool
ציור שהופך לדיגיטל
הצטרפות, והעלאת תמונות לאתר

אישור הורים

העסקת נוער

לאור מספר פניות שהתקבלו בנושא במשרדנו אנו מפרסמים תמצית של חוקי העסקת נוער בישראל.

יש להדגיש כי המפורט בחוזר זה הוא עיקרי החוק בלבד וכן כאשר אין התייחסות ספציפית בחוק עבודת נוער יחולו דיני העבודה.

גיל העסקת נוער

 1. במהלך שנת הלימודים
  • גיל ההעסקה המינימלי לנוער במהלך שנת הלימודים הוא 15 שנים.
  • אסור להעסיק ילד שחל עליו חוק לימוד חובה
  • אסור להעסיק צעירים בגיל 16 ומעלה (לרבות מי שמלאו לו 18 שנה) אלא אם נמסרה למעסיק הודעה ממוסד החינוך שבו לומד הצעיר בדבר שעות הלימודים של הצעיר והמעסיק אינו מעסיק את הצעיר בשעות הלימודים.

בדיקות רפואיות

כתנאי לעבודה, המעסיק צריך שיהיו ברשותו –

 1. אישור רפואי עדכני של הנער – במהלך כל תקופת ההעסקה וכן עד שנה מסיומה..
 2. צילום תעודת זהות או צילום תעודת הזהות של אחד מהוריו (עם רישום הנער בספח).

ezgif.com-gif-maker (4)

שעות עבודה מותרות

 1. ילדים מתחת לגיל 16 –
  • לא יועבדו יותר מ-8 שעות ביום רגיל.
  • לא יועבדו יותר מ-7 שעות ביום שלפני יום המנוחה השבועי וביום שלפני יום חג שבו אין הם עובדים.
  • לא יועבדו יותר מ-40 שעות בשבוע.
 2. צעירים בגילאי 16-18 –
  • לא יועבדו יותר מ-9 שעות ביום במקומות שבהם מותר לעבוד יותר מ-8 שעת ביום, ולא יותר מ-8 שעות ביום במקומות העבודה האחרים.
  • לא יועבדו יותר מ-7 שעות ביום שלפני יום המנוחה השבועי וביום שלפני יום חג שבו אין הם עובדים.
  • לא יועבדו יותר מ-40 שעות בשבוע.
 3. איסור העסקת נוער ביום המנוחה השבועית –
  • המנוחה השבועית של נער עובד היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות הכוללת את –
   • נער יהודי – יום השבת.
   • נער שאיננו יהודי – יום שבת או ראשון או שישי, לפי המקובל עליו.
 1. איסור עבודת לילה –

מעסיק המעוניין להעסיק נער מעל גיל 16 ומתחת לגיל 18 לאחר השעה 22:00 חייב לקבל היתר מראש ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 1. רישום שעות עבודה –

חובה על המעסיק לערוך רישום של שעות העבודה במדויק, כאשר אם נעשה הרישום שלא על ידי אמצעי טכנולוגי על הנער והמעסיק לאשר את רישום השעות בסיומו של כל יום עבודה.

הודעה על תנאי עבודה

 1. כל מעסיק חייב למסור לעובד, הודעה/חוזה עבודה בכתב המפרטים את תנאי העבודה, עד 7 ימים מיום תחילת העסקה.
 2. במקרה שחל שינוי בתנאי העבודה יש למסור הודעה על כך לעובד בתוך 30 יום ממועד השינוי.
 3. על ההודעה לכלול –
  • זהות המעסיק וזהות העובד.
  • תאריך תחילת העבודה. אם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה, תצוין תקופת העבודה; אם חוזה העבודה הוא לתקופה לא קצובה, יציין זאת המעסיק.
  • תיאור עיקרי התפקיד של העובד.
  • ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד.
  • סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר.
  • הבסיס שלפיו משולם השכר – משכורת חודשית, שכר שעה, שכר שבוע…
  • אם הוסכם כי חלק מהשכר ישולם בשווה כסף יצוין הדבר בהודעה, וכן יצוין שיעור התשלום בדרך זו.

לאתר GOV לתקנון זכויות הנוער

הפסקות

נער העובד שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, זכאי להפסקה לשם מנוחה וסעודה.

 1. ביום עבודה רגיל, הנער זכאי להפסקות בנות 45 דקות לפחות, שמתוכן הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות.
 2. בכל מקרה ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.
 3. ההפסקה אינה נחשבת חלק משעות העבודה, והמעסיק אינו חייב לשלם לעובד שכר בגין שעות שבהן היה בהפסקה.
 4. בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם הייתה נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה והנער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום העבודה. במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה, ועל המעביד לשלם שכר עבור שעות אלה.

שכר מינימום לנוער

 1. המעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום לפי החוק, גם אם הנער/ה מוכן/ה לעבוד בשכר נמוך יותר.
 2. המעסיקים רשאים לשלם לבני הנוער שכר גבוה יותר.
 3. חודש שבו חל יום הולדת של הנער, ישולם לו שכר באופן יחסי לפי גילו בכל אחד מחלקי החודש.
 4. שכר המינימום נקבע כאחוז קבוע משכר מינימום למבוגר ונכון לשנת 2018 הינו –
גיל שכר חודשי – עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 3,710 ש"ח 21.45 ₪
עד 17 3,975 ש"ח 22.98 ₪
עד 18 4,399 ש"ח 25.43 ₪
חניך* 3,180 ש"ח 18.38 ₪

* חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

חופשה שנתית

עובד שעבד שנה שלמה (ינואר עד דצמבר) –

 1. אם עבד במשרה מלאה – זכאי ל-18 ימי חופשה.
 2. אם לא עבד במשרה מלאה –
  • עבד 200 ימים בשנה (כ-4 ימים בשבוע) – זכאי ל-18 ימי חופשה.
  • עבד פחות מ-200 ימים בשנה – זכאי לחלק יחסי בהתאם ל- 200 ימי עבודה.

עובד שעבד חלק משנה שלמה –

 1. עבד 240 ימים ומעלה – זכאי ל- 18 ימים.
 2. עבד פחות מ-240 ימים – זכאי לחלק יחסי בהתאם ל- 240 ימי עבודה.

עובד שעתי/יומי שעבד פחות מ-75 ימים רצופים –

אינו זכאי לימי חופשה אך יהיה זכאי בכל שנה לתשלום נוסף בסך 4% (לפחות) מהשכר הכולל שקיבל באותה שנה מהמעסיק.

 

תקופת הכשרה/התלמדות

התלמדות, הכשרה מקצועית והמתנה במקום העבודה נחשבים כזמן עבודה, משמע בין אם העובד התקבל לעבודה בתום ההתלמדות ובין אם הוחלט לא להעסיקו, המעסיק מחויב בתשלום על ההתלמדות.

מיסים וניכויים מהשכר

 1. מס הכנסה
  • מעסיק של בני נוער חייב לנכות מס הכנסה משכרם.
  • יש לציין שבשל גילם זכאים בני נוער מתחת לגיל 18 לנקודת זיכוי נוספת ממס הכנסה מעבר לנקודות הזיכוי הניתנות להם כתושבי ישראל.
 1. ביטוח לאומי
  • נער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות.
  • מנגד, המעסיק עדיין נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי בשיעור מופחת עבור חלק המעסיק.
 2. דמי הבראה
  • בני נוער עובדים שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות במקום עבודתם, זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו במקום העבודה.
  • לא ניתן לוותר על דמי ההבראה או על חלק מהם.
 3. החזר נסיעות
  • עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה, פרט להסעות מטעם המעסיק, כדי להגיע למקום עבודתו.
  • עובד הזקוק לתחבורה מוגדר כעובד שגר במרחק של לפחות 500 מטר ממקום עבודתו.
  • גובה החזר הנסיעות הוא עד 22.60 ש"ח ליום או לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי", לפי הזול מבניהם (מלבד בשבתות וחגים, שבהם אין תחבורה ציבורית).

לכל שאלה ו/או התייעצות בעניין ניתן ליצור קשר עם אתרנו!